Referater fra bestyrelsesmøder 2013

Dyrlægegården i Besser.

Besser og Omegns

 

Borgerforening

 

Besser Smedegade 10, 8305 Samsø

40549646 – jenswaerum@hotmail.dk

Den 28. marts 201

Bestyrelsesmøde mandag den 8. april

2013, kl. 19.30, Besser Forsamlingshus.

 

1.

Godkendelse af referat fra 11-02-2013

2.

Godkendelse af dagsorden 

3.

Revy og Besserbal.

a) Evaluering.

b) Økonomi.

c) Fordeling af overskud..

4.

Generalforsamling den 17. april.

a) Beretning (JW)

b) Regnskab (JM)

c) Valg.

    Følgende er på valg:

    Jens Wærum

    Jens Mogensen

    John Reshaur

                Karl Erik Fast

                Søren Rasmussen 

5.

Eventuelt  

           Næste møde: Konstituerende,

           mandag den 29. april, 2013 

Hilsen Jens

 Referat:  

Godkendt

Godkendt

3. a) Det gik godt. Der manglede lidt folk de sidste to dage.

b) Overskud på ca. 40.000 kroner.

c) Bestyrelsen fastholder vilkårene i den indgåede kontrakt, at overskud fra Besser Bal og revydagene tilfalder borgerforeningen. Vi hjælper til når forsamlingshuset holder bal uden at kræve penge til borgerforeningen. BB giver et bidrag på 7.500 kroner til forsamlingshusets nye projektor

4. a) JW har udsendt udkast til beretning. Bestyrelsens kommentarer bliver indarbejdet i ny udgave.

b) ikke fremlagt, men lovet færdigt til generalforsamling.

c) JW genopstiller ikke. Det gør de øvrige. Vi finder en ny kandidat.

d) generalforsamlingen udsættes en uge med henvisning til kommunens borgermøde om færge + færgehavn 

5. Der er i længere tid drøftet tanken at sammenlægge BB og forsamlingshuset. Bestyrelsen er positiv og mener at tanken skal luftes på generalforsamlingen, inden der indledes egentlige forhandlinger.

bestyrelsesmøde den 13 maj 2013

Besser og Omegns Borgerforening

Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde mandag den 13. maj. 2013. 

 

Mødested: Besser Hovedgade 20.
Deltagere : John Reshaur ( JRE ), Marianne Hvass ( MH ), Jannik Andersen ( JA ), Lene Brønnum (LB), Steen Brorsen ( SB )
Afbud fra : Karl Erik Fast ( KEF ), Søren Rasmussen (SR)
Forkortelser : Besser og Omegns Borgerforening ( BB ) Kommunalbestyrelse (KB)

 1. Godkendelse af referat fra den 13. April. - godkendt

 2. Referat fra generalforsamling til orientering.
  JRE orienterede fra generalforsamlingen. Regnskabet manglede grundet nedbrud i kasserer Jens Mogensens (JM) computer.
  Steen Brorsen er nyvalgt til bestyrelsen. Suppleanter er Lene Brønnum og Lene Skafte Bestmann. Lene Bønnum indtræder straks i bestyrelsen, grundet Jens Mogensens udtræden

 3. Godkendelse af dagsorden.

  Godkendt

 4. Orientering af nye bestyrelsesmedlemmer

  + konkrete spørgsmål om : græsslåning, hastighedsbegrænsning, hjemmeside, referater på hjemmesiden, mailliste,
  - ad græsslåning: vi betaler 50% af slåningen på Peders Plads- udføres af Torben Mikkelsen, Ulla Rye laver skema for græsslåning ved udsigtstårnet, Karen & Leif Hansen står for flagning på udsigtstårnet
  - ad hastighedsbegrænsning: BB har i flere år arbejdet for 30 km/t. Kommunen undersøger hos politiet om fartgrænsen kan sænkes til 40km/t i samtlige landsbyer, men det går meget langsomt med sagen. JRE opfordres til at rejse sagen igen hos teknisk udvalgsformand
  - ad referater på hjemmesiden. Skal skrives mere forståeligt.
  - ad mailliste: ingen aktuel liste eller planer om at etablere.
  - annoncer i Samsø Posten forsynes fremover med henvisningen til BBs hjemmeside: www.besserborgerforening.dk

 5. Rekonstruktion af regnskab 2012
  efter afgået kasserer Jens Mogensen ( JM )
  - SB & MH ser regnskabsbilag igennem sammen, for at få overblik over økonomien. MH orienterer spejderne om de fundne midler hos JM. MH melder JM til politiet for underslæb.

 6. Konstituering.
  - JRE nyvalgt formand, MH kasserer, SB sekretær. JRE & MH får begge adgang til netbank

 7. Kommende arrangementer:

  - arbejdsdag den 25. maj, KEF sørger for kalk og koste, SB sørger for annoncering i Samsø Posten. Legeplads skal også gøres færdig
  - 5. juni

  . Jens Aage har ringridningsgrejet, SB sørger for annoncering , KEF tænder grillen, som skal være klar kl 18
  - Skt. Hans, Sb sørger for annonce. Grill skal være klar kl 18.00
  - Sommerfest

  - Der er styr på telt, danseorkester, mad, Shantykor. JRE kontakter Ann Nørgaard, Richard Zeuthen kender et boyband. Forslag om det store kagebord med lagkage. Kommunalbestyrelsen er inviteret til at afholde møde i Besser, men det bliver i Ballen den 25. juni 

 8. Evt.
  - forslag om at holde fællesmøde med bestyrelsen for forsamlingshuset til efteråret. - Jannik har ny mailadresse:
  jannik.guldhammer@live.dk

  Næste møde: 3. Juni hos MH . Her planlægges sommerens arrangementerne i detaljer. Referent: JRE/SB 

Nyt tag på Lindegården... og den gamle lade er blevet forskønnet med maling.

referat 3 juni

 

Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 3. juni 2013, kl. 19.30,

Mødested: Besser Hovedgade 20.
Deltagere : John Reshaur ( JRE ), Marianne Hvass (MH), Lene Brønnum (LB), Steen Brorsen (SB ) Karl Erik Fast ( KEF ), Søren Rasmussen (SR)
Afbud fra : Jannik Andersen ( JA ),
Forkortelser : Besser og Omegns Borgerforening ( BB )

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 13. Maj

Referatet godkendt. Referater sendes fremover i pdf. format, så alle kan åbne det. Seneste referat ligger åbent på hjemmesiden. Gamle referater placeres i arkiv. Ansvarlig MH

2. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

3. Meddelelser

Der er opsat ny gynge på legepladsen. Teltet er sat op og klar til sommerens gæster.

4. Økonomi og regnskab

Kontantbeholdning er 300 kr. Saldo på bankkonto er 47.000 kr.
MH har betalt flere ventende regninger, bla. forsikring. Venter på en opgørelse fra Samsø Posten på deres tilgodehavende- anslået 5000 kr. Derudover mangler vi at betale halvdelen af en projektor til forsamlingshuset- 7500 kr.
Bestyrelsen gav fuldmagt til at både formand JRE og kasserer MH kan disponere over BB ́s konto. Når ”bordet er ryddet ” startes forfra på nyt regnskab.

5. Kommende arrangementer

5. juni – Grundlovsdag. Flagstang er klar med hjælp fra Ole Hemmingsen og Peter Lund Thomsen. KEF sørger for at grillen er klar kl. 18.
Cykelringridning- JRE 
Musik – JRE

Skt. Hans – Samme koncept som til Grundlovsdag –undtaget ringridning. Der annonceres lørdag d. 22. juni ansvarlig SB
Folk skal medbringe tæpper og madkurv.
Jannik sørger for bål. Karen Hansen laver heksen

Sommerfest d. 12/7.
Forslag til musik: Farver – Cianti Kor , Frekvens, Richard Zeuthen Boy Band.
JRE har bestilt Dark Horse
Lagkagebord kl. 15 – 
Ann Nørgaard er bestilt til kl. 16.
Vi mangler aktivitet fra 17 – 18
Der nedsættes arbejdsgruppe : MH- JRE-KEF. Planlægningsmøde afholdes hos KEF d. 24/6 kl. 18.30.
Jens Wærum og Jannik inviteres til arbejdsgruppe- ansvarlig KEF
Frivillige fra Besser inviteres til at deltage i praktisk arbejde vedr. sommerfest.. MH er ansvarlig 

 

6. Kalendere, følgebrev og udsendelse

Kalendere trykkes i september. I august sendes brev ud til annoncører for tilmelding.

7. Evt.

Til efteråret tages behov for mailliste / kartotek til medlemmerne op igen på et bestyrelsesmøde. Vedr. Fællesspisning
Søren Peter Kjeldahl fortæller i uge 42 om Redningstjenesten på Samsø.
John ” Betjent” kontaktes for evt at komme i uge 7 og berette om politiarbejde og livet på Færørerne

Vores præst Line kontaktes for at komme til en fællesspisning og fortælle om præstegerningen i Amsterdam . MH aftaler. Der bliver banko igen i år.

Peder Sander vil ikke længere betale til græsslåning – kr. 2000,-
KEF kontakter Anders Kjeldmand vedr. præstegårdens græsstykke der er helt gennemgravet. Vi ser gerne snart en reetablering.
SB undersøger græsningsaftale ved det lille gadekær

Næste bestyrelsesmøde: 1. Juli hos Lene Brønnum – Kærvej 3- kl.19.30 

 

ref bestyrelsesmøde 5 august

Besser og Omegns Borgerforening

Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 5. august 2013, kl. 19.30,

Mødested: Besser Hovedgade 20.
Deltagere : John Reshaur ( JRE ), Marianne Hvass (MH), Steen Brorsen (SB ), Søren Rasmussen (SR)
Afbud fra : Lene Brønnum ( LB ), Karl Erik Fast (KEF), Jannik Andersen ( JA ),
Forkortelser : Besser og Omegns Borgerforening ( BB )

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 1. Juli

Referatet godkendt.

2. Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden godkendt.

3. Orientering om kloakeringsplaner for Besser.

Per Rasmussen fra Samsø Spildevand og Søren Stensgaard fra Samsø Kommune orienterede. Kloakken skal afskæres fra Sørenden og spildevandet skal pumpes til rensning i Ballen. Fra kommunen er der ikke krav om separering af regnvand og spildevand. Men lodsejerne vil på et orienterende borgermøde d. 6. August bliv opfordret til frivilligt at arrangere nedsivning af regnvand / overfladevand på egen grund. Regnvandtønder er en oplagt løsning, men overløb herfra skal gerne nedsives eller ledes til vandhuller / vandløb. Dette kan gøres af lodejeren selv og derved kan udgiften holdes nede. Der er mulighed for skattefradrag ( håndværkerfradrag ) hvis der bruges entreprenør til løsning af opgaven

Motivationen er bæredygtighed. Det er ressursespild og dyrt at pumpe regnvand ( rent vand ) til Ballen for at blive renset. Der bliver ingen ændring i kloakbidrag ved nedsivning på egen grund, men man er med til at holde udgifterne nede.

4. Bestyrelsens rolle ifbm. kloakering.
Bestyrelsen synes godt planerne og vil gerne bistå med orientering om projektet og opsamling af ideer til fælles løsninger omkring bortledning af regnvandet, men forholder sig ellers neutral og ønsker ikke at påvirke lodejerne til beslutning om nedsivning.
SB opfordrer til at de enkelt lodsejere søger information og rådgivning om nedsivnings- eller bortledningsmuligheder.

5. Besser og Omegn som årets landsby.

Landsforeningen “ Landsbyerne I Danmark “ udnævner igen “Året Landsby”
Kriterierne er : Bosætning af nye borgere, arbejdspladser ved iværksætteri, håndværk, småindustri, hjemmearbejdspladser, hurtigt bredbåndsnet og mobildækning.
Besser står sig godt på flere af disse parametre og året aktiviteter i byen er med til at gøre Besser til en attraktiv landsby.
Bestyrelsen besluttede at indsende ansøgning til “ Årets Landsby 2013 “
JRE skriver udkast til ansøgning. Deadline er 10/9

6. Evaluering af Sommerfesten

En rigtig god fest, som forløb godt. Stor ros til de frivillige for indsatsen før, under og efter festen. Der blev solgt 120 spisebilletter. Der bliver er mindre, men acceptabelt underskud på ca. 2500,-. Kagebordet var en stor succes som ønskes gentaget. Evt. kan kaffen brygges i teltet næste år for at 

referat fortsat

spare mange skridt til forsamlingshuset. Oprydningsholdet skal fremover bestemmes inden festen. Musikken var rigtig god, men høj. Kan evt. placeres bagerst i teltet eller der må skrues ned.
Til næste år undersøges andre muligheder for band, for afvekslingens skyld.
MH bestiller telt til uge 28 snarest.

7. Kalender

Kalenderen skal være klar midt i september. MH kontakter annoncører. JRE laver kalenderen. Følgebrev med kalenderen inviterer til medlemskab af foreningen.

8. Evt

Bestyrelsen ønsker en modernisering af medlemskartotek. Gerne med mailliste, der giver mulighed for udsendelse af nyhedsbreve, invitationer o.l. Medlemskartotek bliver et punkt på næste møde.

Energieffektivisering. Energiakademiet tilbyder energi-tjek af 15 huse. Gerne huse fra Besser.

Tårnet er udlånt til Samsø Aftenskole til ” Fortælleaften” d. 10. August.

9. Næste møde

Mandag d. 2/9 kl. 19.30 hos SB – Sildeballe 3 Referent: SB 

referat fra møde en 2 september 2013

Besser og Omegns Borgerforening

Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 2. September 2013, kl. 19.30,

Mødested: Sildeballe 3.
Deltagere : John Reshaur ( JRE ), Marianne Hvass (MH), Steen Brorsen (SB ), Søren Rasmussen (SR) Lene Brønnum ( LB ), Karl Erik Fast (KEF),
Afbud fra : Jannik Andersen ( JA )
Forkortelser : Besser og Omegns Borgerforening ( BB ) Lokal anvendelse af regnvand (LAR)

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 5. August.

Referatet godkendt. I referatet er der ikke sendt en tak til arbejdsgruppen, der malede vinduer på udsigtstårnet. Dette er hermed gjort - Tak !

2. Godkendelse af dagsorden.

Tilrettet dagsorden godkendt.

3. LAR i Besser, arbejdsgruppe.

Morten Winther, Jens Wærum og Peter L. Thomsen er positive for deltagelse i arbejdsgruppe . Der ønskes flere detaljer om økonomi. JRE arrangerer 1. Møde, hvorefter gruppen arbejder selvstændigt.

4. Annoncefinansieret Kalender.

Flere annoncører er faldet fra og det er ikke muligt at samle nok annoncører til ny kalender. Planen om en kalender for 2013 / 2014 droppes derfor.

5. Forslag om Besser og omegn som årets landsby.

JRE medbragte et fint udkast til ansøgning. I ansøgning lægges vægt på aktivitetsniveauet i byen, virksomheder og arbejdspladser der sikrer indbyggertallet. Og ikke mindst udbredelsen af Samsø Bredbånd der udsprang fra lokalområdet her. JRE sender udkast på mail til kommentarer, rettelser. Deadline er 10. September.

6. Sammenlægning af BB og Forsamlingshuset.

Bestyrelsen er positiv overfor en sammenlægning, der har gode perspektiver for samarbejde og økonomi. SIK – modellen er forbilledet. En fælles bestyrelse kan koordinere arbejdet så både BB og Forsamlingshuset styrkes. MH kontakter Ole Hemmingsen ( Formand for Forsamlingshuset ) for at aftale fælles møde mellem de 2 bestyrelser. En arbejdsgruppe med repræsentanter fra begge foreninger tænkes nedsat til det videre arbejde omkring en evt. sammenlægning.

7. Adressekartotek / mailliste på medlemmer.

En mailliste vil gøre det nemt, at informere om aktiviteter og at udsende nyhedsbreve.
JRE er ansvarlig for ” Invitationsbrev / Velkomstbrev ” til borgerne i Besser og omegn. Udover en præsentation af foreningen og oplistning af de kommende aktiviteter, inviteres til medlemskab af foreningen. Nederste del af brevet skal være en talon, med plads til kontaktoplysninger incl. mailadresse. Talonen medbringes ved første fællesspisning, hvor interesserede kan melde sig ind. MH modtager også indmeldelse hos Søster Sidevind i Besser Blandet Landhandel.

8. Næste sæson, fællesspisninger, velkomstbrev mm.

MH aftaler datoer for fællesspisninger og banko med Pia.
Søren Peter Kjeldahl og landbetjent John Damberg inviteres som indlægsholdere.
Bestyrelsen opfordrer hermed borgere der har lyst til at fortælle en historie om at komme på banen. 

 

9. Evt.

Bestyrelsen ønsker at den flotte præstegård bliver mere synlig. Den er meget skjult bag hække og træer. JRE kontakter menighedsrådet herom.

10. Næste møde

D. 7. Oktober kl. 19.30 hos KEF Referent SB 

referat oktober 2013


Godkendelse af ref. Ok
Der var en lille debat om hvornår referatet fra møderne skulle på hjemmesiden.. og det er vel rimeligt at referatet skal være godkendt før det lægges ud. 
Siden sidst:
Vestervig vandt konkurencen om årets landsby. 
JR holder øje med betingelserne for at blive regionens landsby Vedr. præstegårdshaven så har JR haft kontakt til præsten og JW vedr. beskæring. Der er åbenbart lavet en fin haveplan men det er en økonomisk stor opgave. Evt skal graveren overtage nogle af opgaverne..  men haven er groet meget til og der er ikke beskåret i mange år. 
Borgerforeningen  vil gerne stille med et hold frivillige og give en hånd eller sav med.. og MH skriver et venligt brev til menighedsrådet hvor vi tilbyder vores hjælp. 
Aktivitetskalenderen:
Vi har ændret et par datoer så der er flere dage hvor fritidssamsinger kan deltage.
Velkomstbrevet blive trykt og omdelt
Sammenlægning af Borgerborening og Forsamlingshus:
MH har haft kontakt til Ole og han drøfter det med sin bestyrelse på næste møde. 

Regnvand i Besser:
Der er afholdt møde og nedsat en arbejdsgruppe på 4 personer.
Der blive lavet en "Pind" på hjemmesiden hvor gruppen kan orienterer Lene er kontaktperson mellem LAR og BB

Fællesspisning torsdag i efterårsferien. 
Annonce lørdag
JR kontakter Søren Peder Kjeldahl vedr. tekniske hjælpemidler MH laver gavekurv som tak Der vil være mulighed for at melde sig ind ved indgangen.. 

Mødeplaner for BB
Den 1 mandag i måneden kolliderer med arrangementer i bio i tranebjerg, så JR flytter et par møder så vi kan deltage i begge dele

Ansøgning til Samsø Fonden
Der blev drøftet forskellige muligheder og MH er ansvarlig 

Evt:
Der skal et bord/bænksæt ind i tårnet...  og det sørger Karl Erik Fast for.. 
Græsslåmaskinen der bruges ved tårnet skal have service..  det sørger Henrik for Porten på tårnet skal males. og Lene er igangsætter MH undersøger hvem der ejer/vedligeholder pumpestationen.. 

ref marianne

Næste møde den 4 november hos Lene kl 1930

referat nov 2013

Besser og Omegns
Borgerforening
 
 
 
Dagsorden udsendt: 31. oktober 2013
 
Bestyrelsesmøde mandag den 4. november
2013, kl. 19.30.
Mødested: 
Kærvej 3; ændret til Besser Hovedgade 20.
 
 
1.
Godkendelse af referat fra sidste møde
2.
Godkendelse af dagsorden.
 
3.
Siden sidst:
a)- Formand (ansøgning Samsø Fonden, brev til menighedsrådet, Samsø kloakselskab)
b)- Kasserer (medlemstegning, emailadresser)
c)- Øvrige (fx Lene om LAR, Karl Erik juletræer)
 
4.
Akustikken Besser forsamlingshus
 
5.
Sangens rolle fællesspisning
 
6.
Julebanko den 13.11.            
a)
Bankospil
b)
Borddækning
c)
Annonce
d)
Pakkegaver
 
7.
Julepyntning Besser, vi tænder træet, o.s.v.
 
8.
Fællesspisning med julebuffet fredag d. 6. december
 
9.
Næste møde.
 
10.
Evt.
 
           Referent: SR
 
Deltagere: John Reshaur (JRE), Marianne Hvass (MH),
Karl Erik Fast (KEF)
, Lene Brønnum (LB) og Søren Rasmussen (SR)
Afbud: 
Steen Brorson (SB) og Jannik Andersen (JA)
Forkortelser: Besser og Omegns Borgerforening (BB), Lokal anvendelse af regnvand (LAR)1) 
Godkendt med bemærkning om manglende punkter der henviser til dagsorden. MH tilføjer punkter og lægger referatet på foreningens hjemmeside.
2) Godkendt
 med lidt ændringer. Punkt 8 ændres til ”Fællesspisning med julebuffet fredag d. 6. december”, punkt 9 ændres til ”Næste møde” og punkt 10 tilføjet som ”Evt.”

3)
a) Samsø Fonden: JRE har sendt ansøgning om kr. 5.000,00 til restaurering af brandpumpe og pumpehus.
Brandpumpen er i magasin på Besser Præstegård.
Leif Hansen
 og Jørgen Hvass har meldt sig frivilligt tilarbejdsgruppen, der vil udføre restaureringen. Der er brug for flere frivillige.
Menighedsrådet: JRE har sendt mail med tilbud om bistand fra BB til beskæring af beplantningen i præstegårdshaven. Der er ikke modtaget svar pt.. KEF mener vi skal følge op, hvis vi ikke hører noget i den nærmeste tid.
Samsø kloakselskab – som hedder Besser kloakselskab: JRE har deltaget i opløsende generalforsamling. BB har modtaget kr. 18.500,00 af selskabets formue.
Høns på Samsø: Udenfor dagsorden orienterede JRE kort om projektet, der er finansieret af midler fraMiljøministeriets ildsjæle-pulje. Bestyrelsens egne ”høns” larmede voldsomt op om, at de ikke bryder sig om deres artsfæller.
b) Medlemstegning: Der er indsat kr. 4.200,00 på foreningens konto fra kontant medlemstegning i MH’s butik. Det er lidt sværere at overskue de medlemskontingenter, der er overført via netbank, da der på nogle mangler oplysninger om indbetalerne. 
E-mailadreser: MH prøver at danne sig et overblik over de oplyste mailadresser og udsender en ”test” meddelelse til medlemmerne.
c) LAR: LB har ikke hørt noget fra LAR-gruppen. JRE har hørt, at Morten Winther og Jens Wærums udflugt gik godt.
Juletræer: KEF sørger for i alt fire træer til placering ved Stakladen, Hardy Thomsen, Søster Sidevind og i Forsamlingshuset. 
4) 
Ved vælgermødet blev Forsamlingshusets dårlige 

akustik endnu en gang demonstreret, da man måtte opgive en planlagt debat ved bordene. Pia Kleis vil også gerne have gjort noget ved problemet og farverne i salen. Der blev nævnt forskellige løsninger af varierende økonomisk størrelse. JRE og KEFarrangerede et møde med Ole Hemmingsen, der afholdes mandag d. 11.11.13. BB er villig til at give en hånd og et tilskud til en løsning.
5) 
Der var almindelig enighed om, at det er vigtigt, at vi synger til fællesspisningerne. Antallet af sange var der forskellige meninger om. Fremover skal vi sørge for at have en aftale om, hvor mange sange der skal synges. Vagn Tefre inviteres til at spille klaver, når han har tid, lyst og lejlighed.
Det skal også aftales med eventuelle indlægsholdere, hvor megen tid
 de har til rådighed. Bestyrelsen skal håndhæve det aftalte tidsrum.
6)

a) KEF skaffer spillet og MH spørger Aage Madsen om han vil være opråber. Der spilles tre spil – række og hele pladen. Pris: En plade kr. 15,00 – fire plader kr. 50,00.
b) Tirsdag d. 12.11.13 kl. 16
.30. Opstilling: Lange borde.
c) Annonce i Posten lørdag d. 09.11.13. JRE adviserer SB.
d) MH skaffer gevinster og kontakter JA vedrørende de sædvanlige sidegevinster fra Samsø Konservesfabrik.

7) Juletræet ved Hardy Thomsen tændes lørdag d. 30.11.13 kl. 15.00. MH sørger for, at det bliver nævnt i annoncen vedrørende julemarkedet i Forsamlingshuset.

8) ”Fællesspisning med julebuffet” fredag d. 6. december 2013 kl. 18.30. Pris kr. 125,00. Annonce i Posten lørdag d. 30.11.13. Vagn Tefre inviteres til at spille vintersange og måske en lille julesang!

9) Mandag d. 02.12.13 kl. 18.00 med efterfølgende julefrokost. JRE bestiller maden hos Pia Kleis.
Sted: Sildeballe 6.


10)Både Udsigtstårnet og Pumpehuset har mistet tagsten under stormen mandag d. 28.10.13. MH har rekvireret murer til at udføre reparation.
- Bord-/bænke-sættet skal ind i tårnet. KEF klarer flytningen og ser samtidig på porten, der kun kan åbnes i den ene side.
- LB har erfaret, at porten ikke bliver malet før til foråret, når vejret er mere tørt.
- Ifølge JRE havde Udsigtstårnet 100 års fødselsdag i sommeren 2013. Det nøjagtige ”fødselstidspunkt” skal verificeres. Det overvejes at fejre 101 års dagen næste sommer.  
  

 

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

17.08 | 21:18

Til Besser Borgerforening,
Kan I oplyse mig, hvem der ejer Dyrlægegården, Besser Hovedgade 4, Samsø?
Hvis muligt må I gerne sende navn og adresse til mig.
Lise

...
17.01 | 21:17

Hvis der stadig er nogen... der ikke nåede at donere penge til Pederspladsen
Så kan det sagtens nås endnu
Reg 5366 konto 0249514
Husk navn....

...
17.01 | 19:12

Kære Henrik
Har sendt mail på jeres mailadresse
Hilsen marianne

...
17.01 | 17:45

Kære Marianne og Borgerforening !

Jeg vil gerne give et bidrag til etablering af Peders-pladsen.

Men : formål,organisation,ansvar -kan man læse om det?

...
Du kan lide denne side
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE