referat fra bestyrelsesmøde 2014

referat bestyrelsesmøder 2014

Referat 

Generalforsamling april 2014

Referat fra generalforsamling d. 23. april 2014, kl. 18.00 i Besser Forsamlingshus

Før generalforsamlingen ( GF ) var der et fint musikalsk indslag ved Familien Wittbrodt fra Bonn. Familien er kommet på Samsø i 35 år og har spillet flere koncerter bla. i de samske kirker. Første indslag var svenske glunter – duet for tenor og baryton ved John Reshaur Enevoldsen og Jan Jensen. Herefter opførtes 2 satser af Mozart. Indslagene blev vel modtaget af publikum, som også glædede sig over den fine akustik der er blevet i salen, efter opsætning af lyddæmpende plader, som Borgerforeningen (BoB) har givet tilskud til.

1. Valg af dirigent

Morten Winther blev valgt og konstaterede at GF var annonceret rettidigt og dermed lovlig.

2. Formandens /bestyrelsens beretning

Endnu et begivenhedsrig år. Det går godt i Besser og i borgerforeningen. Vi har fået flere nye medlemmer og der er ikke mange huse til salg i Besser. Vi anbefalede os selv som årets landsby og tabte til Vestervig, som har haft sit at sloges med. Der var vældig gang i byen sidste sommer og vi håber på endnu en god sæson til sommer. Foreningen har taget ny teknologi i brug og der er mulighed for at få tilsendt nyhedsbreve om opdateringer på hjemmesiden, rundskrivelser pr. email o.s.v. Bestyrelsen sender sms’er og emails til hinanden og Mariannes I-pad må blive glødende varm til tider. Det letter vores arbejde med det organisatoriske, så vi har mere tid til det sociale og hyggen ved at lave noget sammen.
Økonomi
Det vender vi tilbage til, men her skal lyde en tak til Samsø Fonden for 5.000 til pumpehuset og Besser Kloakselskabet for godt 18.000 kroner! Af disse midler har vi bidraget med 10.000 kroner til forbedringen af akustikken i forsamlingshuset. Marianne fortæller mere under gennemgangen af regnskabet.
Bestyrelsen
Bestyrelsen koordinerer 6-7 fællesspisninger, kalkning af tårnet, 5. juni, Sct. Hans, sommerfesten, revypasning, bordbænke, skiltning, medlemskartotek, økonomien, mm. Der er ofte brug for flere hænder og I skal have tak hver og en som stiller op når vi kalder! Vi holder bestyrelsesmøder en gang om måneden – tak til bestyrelsen for disse hyggelige møder og det gode samarbejde. Vi har konstitueret os med formand, kasserer og sekretær i år og er startet på en frisk efter et par år med en mere uformel ledelse.
Bestyrelsen er bestemt ikke alene om at lave noget sammen her i byen. I aften vil repræsentanter for flere at disse arbejdsgrupper kort orientere om deres arbejde, så jeg nævner kun kort i flæng: græsslåning, flaggruppen, udsigtstårnet, LAR gruppen, hjemmesiden og pumpehusholdet.
Fusion
Der har ikke været reelle forhandlinger om en fusion mellem borgerforeningen og forsamlingshuset. Bestyrelsen har forsøgt at følge op på ideerne, men fornemmer ikke den store interesse for sagen fra forsamlingshuset, så vi agter ikke at foretage os mere indtil videre.
Tak til alle medlemmer, til de fremmødte, til Pia og forsamlingshuset – det var ordene fra bestyrelsen v/ formanden.
Orientering fra arbejdsgrupperne
Græsslåning : Ulla Rye Olsen laver arbejdsplan for Leif, Jens Åge , Jannik, Erik, Lise, Calle, Henrik, Dorthea og sig selv. Der er tlf.nr. på planen, så man kan bytte.
Flag : Karen og Erik flager på officielle flagdage og på annoncerede runde fødselsdage for lokale borgere
Udsigttårnet : Lene Brønnum fortalte om vedligeholdelse bla. en kraftig beskæring af buskads, så der nu er fint udsigt til tårnet. 

 

 

 

 

 

 

fortsat fra Generalforsamling 2014

LAR : Lokal anvendelse af regnvand.: Gruppen består af Morten W., Jens W. Og Lone J
Der har været ekskursion til Middelfart hvor 7 lodsejere samarbejder om nedsivning.
Morten W arbejder med egen ide om fordeling af regnvandet i haven.
Hjemmeside : Marianne Hvass ajourfører siden og lægger billeder og referater ind. Efterlyser billeder historier fra borgerne til siden. Marianne har oprettet en mailliste til nyhedsbrev. Husk at give hende jeres mailadresse.

Pumpehus : Leif Hansen fortalte om den hestetrukne sprøjte, der krævede 4 mand til betjeningen. Pumpen har stået i mange år præstegården. Den bliver nu adskilt og renoveret og præsenteret til sommer, sammen med en lille sprøjte der blev fundet i pumpehuset. Kommunen har lovet vedligehold på selve pumpehuset.

3. Fremlæggelse af regnskab

Marianne gennemgik regnskabet. Der er nu ryddet op i økonomien, hvor der var et stort efterslæb. Vi er blevet begunstiget med midler fra forskellige fonde og foreninger. Dette gør at vi har kunnet donere kr. 10.000 til forsamlingshuset og stadig have et beskedent overskud. Foreningen har en formue på kr. 46.105,-. Regnskabet blev godkendt.

4. Indkomne forslag

Ingen forslag

5. Fastsættelse af kontingent

Kontingent er uændret kr. 125 for pensionist-husstand og kr. 200 for erhvervsaktive husstande.

6. Valg til bestyrelsen

Da de to medlemmer af bestyrelsen, der er på valg i år, er udtrådt siden generalforsamlingen i 2013, foreslog bestyrelsen Lene Brønnum og Jim Campbell som nye bestyrelsesmedlemmer.
For igen at kunne leve op til vedtægternes regel om, at der hvert andet år vælges 4 og hvert andet år 3 medlemmer foreslog bestyrelsen, at John Reshaur udtrådte af bestyrelsen for derefter at genopstille for en ny 2-årig periode.

Nyvalgt blev Lene Brønnum og Jim Campbell samt genvalg til John Reshaur.

Ilse Drebis og Michael Boel blev valgt som nye suppleanter, da de to nuværende ikke genopstillede.

7. Valg af revisorer

Henrik Andersson og Karen Hansen blev valgt.

8. Evt.
Erik og Leif foreslår at borde/bænkesæt sættes i ly for vintrene. Leif spørger menighedsrådet om de kan stå i præstegårdens lade.
JRE : Der er affaldsindsamling på søndag. Sække kan hentes hos Marianne og de fyldte kan sættes ved flaskecontainer.
Morten W. Afprøver sin ide om spredning af regnvandet hos Michael Boel og hos sig selv.

Referent : Steen Brorsen 

referat fra møde i Marts 2014

Besser og Omegns
Borgerforening

 

Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 10. Mar. 2014, kl. 19.30

Mødested: Hos Karl Erik Fast, Besser Kirkevej

Deltagere : John Reshaur ( JRE ), Steen Brorsen (SB ), Søren Rasmussen (SR), Lene Brønnum ( LB ), Karl Erik Fast (KEF)

Afbud fra Marianne Hvass (MH)

Forkortelser : Besser og Omegns Borgerforening ( BB )

Referent SB og JRE

 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 6/1-14

Referatet godkendt.

 

2. Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden tilføjet 2 punkter : Velkomstmappe og Historien om Møllen under pkt. 3.

 

3. Siden sidst

Vedr. musik til sommerfest. JRE har kontakt til trio fra Aarhus v/ Niels Eriksen. Trioen spiller lettere jazzet dansemusik. JRE sørger for bekræftelse på aftale og pris kr. 7500 + transport og overnatning. JRE spørger Sysser om hun vil spille trommer sammen med trioen.

 

JRE orienterede om Praktisk Økologi. I dagene 4.- 6. April er der et tema omkring regn- og spildevandshåndtering apropos planer for Besser. Der kommer 5 udenøs økoforeninger til arrangementet der inkluderer en stor fest i hallen.

 

SB har kontaktet SET vedr. velkomstmapper til tilflyttere. Der er ikke flere tilbud om gratis deltagelse i fællesspisning. Bestyrelsen ønsker ikke at bidrage til velkomstmappen, men vil i stedet give en personlig velkomst til tilflyttere til Besser og omegn. Der skal udarbejdes skriftligt materiale til de nytilkomne. Måske kan ” invitation til medlemskab” af foreningen bruges. Punktet tages op igen på næste møde.

 

SB kontakter Lis Mattiasen inden næste møde, for at høre om Bertel havde materiale til at ligge omkring historien om Besser Mølle. Ved fejring af Udsigtstårnets 101 år d. 5. Juni kunne det være fint at fortælle historien igen.

 

Arbejdsdag er fastsat til d. 24. Maj

 

4Fællesspisning d. 19. Marts.

SB sørger for annonce. Vagn Tefré spiller.

 

5. Sommerfest d. 11. Juli.

Det er 7. gang i år. Vi regner med at alt går som sædvanligt med telte og buffet og musik og oprydning!

 

6. Generalforsamling d. 23. April

Morten Winter er spurgt. Vi taler med lidt flere for at sikre at nogle opstiller (LB & JRE).

 

7. Evt.

Næste møde den 31.3 kl 19.30 hos LB. Steen har meldt afbud gr. gensam i Samsø Erhvervsforum.

 

Under eventuelt talte vi lidt om arbejdsdagen: Erik Koch vil godt have bordene under tag om vinteren. Vi kalker og kigger lidt på vejen op til udsigtsrårnet. LB sætter en stander op.

 

 

8. Næste møde.

D. 31.3 kl. 19.30

 

 

 

Referat marts 2014

Referat Besser og Omegns Borgerforening den 31.3.14

Mødested: hos Lene Brønnum

Tid: kl 19.30

Afbud: Steen, Karl Erik

 

1. Godkendelse af referat fra den 10.3

OK

 

2. Godkendelse af dagsorden

OK, sammenstykket efter hukommelsen da den var ej udsendt som planlagt. Vi missede ikke noget.

 

3. Siden sidst

- formand: evt. deltagelse i DNs affaldsdag

OK. JRE melder os til. Intersserede kan hente sække hos Marianne den 29. april til affaldsindsamling langs vejene mm Besser og Sildeballe mm. De ’fyldte sække hentes senere af DN.

- 2 minus 1 vejforløb

JRE opfordrer til at bestyrelsen overvejer 2-1 vejforløb gennem byen. Det er først aktuelt om et par år, når de kloakerede strækninger har lagt sig og hele byen er nyasfalteret!

- andre

MH: Præsten Lineer kommet hjem med den lille. Hun har fået blomster af BB.

MH: teltet er ødelagt efter stormvejr efter udlån til Samsø Hønselaug. Vi køber et storm sæt og nogle stumper, så det telt vi har kan stå hele sommeren. MH deler udgiften til nyt telt når det ikke kan mere.

 

MH m.fl.: Vagn spillede for højt til fællesspisning. Vi skal vænne os til den nye akustik. JRE kan måske lokke et hold klassiske musikere til at lave en lille kammerkoncert i Påsken, evt. med kort varsel, bl.a. for at afprøve akustikken.

 

4. Fællesspisning 16.4

annonce 10.4

SB laver annonce. Skal indeholde ’Fødselsdag/festligt menu’ og ’Vi fejrer dronningens fødselsdag’. JRE kontakter SB desangående.

- borddækning

OK, som sædvanligt kl 17 dagen før. LB melder afbud

- velkomst, dør, musik 

OK MH døren, SR velkomst, JRE spørger Vagn om musikledsagelse til 2 sange, ej optræden.

 

5. Sommerfest

musikken, mm.

OK Niels Erichsen og orkester kommer, 4 i alt. Der er aftalt pris og overnatning (KEF 2, MH 1, JRE 1). JRE kontakter musikken om transport og anlæg og snakker med Dark Horse.

JRE nævnte Samsø Spildemænd som en mulighed om eftermiddagen. Han undersøger om de kan/vil.

 

6. Generalforsamling

- annonce 14 dage før den 23.4, dvs. i SP den 3.4

JRE indrykker annonce

- let anretning og pris

Smørrebrød. Prisen holder.

- bestyrelsens beretning, udkast v/jre

Udsendt en kort udgave, med opfordring til de enkelte grupper at præsentere deres arbejde. Der medtages lidt mere om tilskud og økonomi + fusion, men ej udbygning med fremadrettet snak.

- regnskab

M opstiller regnskab og gennemgår dette efter besøg af revisorerne

kandidater til bestyrelsen

Jim Campbell vil godt. Fire andre har takket nej. Vi har et par gode bud til suppleanter (MH spørger). JRE sender referat af seneste gensam rundt for at sikre klarhed om hvem der er på valg og i hvor lang tid. Vi mødes senest en halvtime før generalforsamlingen for at få styr på dette.

 

7. Evt. Næste møde den 5.5 kl 19.30 hos MH

Kalkning af tårnet den 24.5 kommer på næste gang, men vi talte om at bede Ejnar Bager kigge på vejen op til tårnet, om den kan gøres nemmere farbar for enkle midler. LB spørger om ikke vi kan kalke med kuglekalk. Der er intet tilbage og tårnet ser sørgelig ud. JRE støtter dette. Den er dyrere, men holder meget bedre. Vi skal bare passe bedre på spanden, så den ikke får frost. Så holder den længe.

 

Referent JRE

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

17.08 | 21:18

Til Besser Borgerforening,
Kan I oplyse mig, hvem der ejer Dyrlægegården, Besser Hovedgade 4, Samsø?
Hvis muligt må I gerne sende navn og adresse til mig.
Lise

...
17.01 | 21:17

Hvis der stadig er nogen... der ikke nåede at donere penge til Pederspladsen
Så kan det sagtens nås endnu
Reg 5366 konto 0249514
Husk navn....

...
17.01 | 19:12

Kære Henrik
Har sendt mail på jeres mailadresse
Hilsen marianne

...
17.01 | 17:45

Kære Marianne og Borgerforening !

Jeg vil gerne give et bidrag til etablering af Peders-pladsen.

Men : formål,organisation,ansvar -kan man læse om det?

...
Du kan lide denne side
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE